Regulamentul Campionatului national de turism sportiv 2022

Art. 1 Noțiune. 3

Art. 2. Scop. 3

Art. 3. Obiective. 3

Art. 4. Participanți 4

Art. 5 Organizarea etapelor 4

Art. 6 Înscrierea în Campionat 4

Art. 7 Adunări și comisii 5

Art. 8 Adunarea generală. 5

Art. 9 Juriul de concurs. 6

Art. 10 Comisia de Apel 6

Art. 11 Luarea deciziilor 7

Art. 12. Locul desfășurării etapelor 7

Art. 13. Invitația de concurs  (buletinul informativ) 7

Art. 14 Categorii de participanți avute în vedere în clasamentul general al campionatului 8

Art. 15. Probele de concurs. 9

Art. 16 Proba de traseu montan (raid) 9

Art. 17 Punctarea și penalizarea. 10

Art. 18 Echipament obligatoriu. 11

Art. 19 Noțiuni teoretice specifice. 12

Art. 20 Punctarea și penalizarea. 12

Art. 21 Bibliografia. 13

Art. 22. Proba de alpinism.. 13

Art. 23 Punctarea și penalizarea. 13

Art. 24 Proba de orientare. 14

Art. 25 Aspecte tehnice. 15

Art. 26. Punctarea și penalizarea. 15

Art. 27. Proba Culturală. 16

Art. 28 Proba de alergare. 16

Art. 29 Arbitrii 17

Art. 30 Publicarea rezultatelor concursului și contestații 17

Art. 31 Stabilirea punctajului asociației care organizează o etapă de campionat 20

Art. 32 Stabilirea etapelor care punctează în Clasamentul final  al C.N.T.S. 20

Art. 33 Transformarea punctajelor obținute la competiții în sistemul principal de punctare în vederea stabilirii clasamentului final 21

Art. 34 Premierea C.N.T.S. 21

Art. 35 Modificarea Regulamentului 21

Art. 36 Răspundere. 21

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

Art. 1 Noțiune

Turismul sportiv presupune desfășurarea unor activități sportive în natură (activitate motrică bazată pe disciplină, regulamente, timp și spațiu, practicată pentru competiție, dar și pentru recreere și sănătate – Hudson, 2003), cu respectarea principiului promovării unei atitudini de respect și ocrotire a mediului înconjurător (I. Bâca, H. Ștefănescu, 2014).

Art. 2. Scop

 • Campionatul Național de Turism Sportiv (denumit în continuare Campionat) se desfășoară anual, în scopul de a populariza și încuraja practicarea activităților sportive  în aer liber, în spirit ecologic și de protecție a mediului înconjurător, de către orice persoană, fără discriminare (de gen, vârstă, rasă, naționalitate, convingeri religioase sau politice etc.).
 • Campionatul este locul unde individul se perfecționează pe sine-însuși, în folosul echipei și în armonie cu aceasta, pentru a depăși împreună obstacolele și a explora natura. El are, preponderent, rol instructiv-educativ.
 • Campionatul se desfășoară cu sprijinul și sub coordonarea Federației Române de Turism Sportiv (denumit în continuare Federație).

Art. 3. Obiective

Desfășurarea Campionatului Național de Turism Sportiv are ca obiective:

 1. dezvoltarea activității de turism sportiv și promovarea acesteia la nivel național și internațional;
 2. stimularea înființării/consolidării asociațiilor de profil, în special a celor cu personalitate juridică;
 3. creșterea nivelului competițional;
 4. promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător;
 5. dezvoltarea spiritului de echipă și apartenența la grup;
 6. atragerea tinerilor în practicarea turismului sportiv și oferirea unei alternative activității on-line;
 7. cunoașterea potențialului turistic, cultural și sportiv al României;

 

 

CAPITOLUL AL II-LEA: ASPECTE ORGANIZATORICE

Art. 4. Participanți

Poate participa la Campionatul Național de Turism Sportiv orice asociație, club sportiv sau altă entitate cu personalitate juridică (denumite generic ”asociație”), precum și grupuri de persoane sau alte tipuri de asocieri fără personalitate juridică, sub condiția de a respecta prezentul Regulament și de a parcurge formalitățile de înscriere.

Art. 5 Organizarea etapelor

 • Etapele Campionatului sunt stabilite, de regulă, în lunile noiembrie-decembrie pentru anul competițional următor, în Adunarea Generală a asociațiilor partenere, materializându-se în Calendarul competițional.
 • Au dreptul de a organiza o etapă în cadrul Campionatului numai asociațiile cu personalitate juridică.
 • În situația în care o asociație nu poate asigura, din motive obiective, desfășurarea unei etape stabilite în Calendarul competițional, aceasta are obligația de a notifica Federației cu cel puțin 45 de zile înaintea datei planificate pentru desfășurare etapei, pentru identificarea unei soluții de înlocuire a organizatorului.
 • Dacă o asociație nu poate asigura desfășurarea unei probe din cadrul competiției, din motive obiective, acesta poate solicita sprijinul Federației, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei competiției, pentru identificarea unei soluții de desfășurare a probei respective.
 • Organizatorii unei etape de Campionat au obligația de a mobiliza suficiente resurse materiale, financiare și umane pentru a asigura buna desfășurare a competiției.

 

Art. 6 Înscrierea în Campionat

 • Cererea de înscriere a unei asociații cu sau fără personalitate juridică în Campionat se înaintează Federației, de regulă, la începutul Campionatului în vederea luării în evidență. Ea va fi însoțită de o copie electronică a statutului, actualizat (pentru asociațiile cu personalitate juridică), precum și o listă cu numele și prenumele membrilor afiliați. 
 • Reprezentantul unei asociații participante la Campionatul național de turism sportiv  va putea modifica (prin completare sau radiere) ori de câte ori consideră necesar, lista cu membri, direct în site-ul competiției.
 • Fiecărui membru al asociațiilor participante îi revine un număr de ordine care va fi păstrat pe toată durata Campionatului.
 • Pot participa la etapele Campionatului numai persoanele înscrise în listele asociației respective și notificate electronic Federației cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora.
 • Pe durata unui Campionat, o persoană poate participa în competițiile organizate în cadrul Campionatului numai pentru o singură asociație. În cazul în care aceasta va participa și în echipele altei asociații, aceasta din urmă va pierde tot punctajul câștigat de echipa respectivă în etapa în cauză, la probele care punctează în Campionat. Totodată, persoana în cauză va pierde dreptul de a mai concura ulterior în Campionatul respectiv și pentru asociația la care a fost înscrisă inițial, de asemenea sub sancțiunea pierderii punctajului echipei pentru care această persoană va concura.

 

CAPITOLUL AL III-LEA: COORDONAREA CAMPIONATULUI ȘI REZOLVAREA LITIGIILOR

 

Art. 7 Adunări și comisii

În vederea desfășurării în condiții optime a Campionatului, la nivelul Federației și asociațiilor partenere se constituie următoarele adunări și comisii:

 1. Adunarea generală 
 2. Juriul de concurs
 3. Comisia de apel

 

Art. 8 Adunarea generală

 • Adunarea generală este formată din câte un reprezentant din partea asociațiilor cu au personalitate juridică care au semnat acordul de parteneriat cu Federația și 2 reprezentanți ai Federației. Ea se întrunește, de regulă, o dată pe an, preferabil în luna noiembrie, în vederea stabilirii Calendarului competițional pentru anul următor.

Reprezentanții asociațiilor partenere prezenți în Adunarea Generală trebuie să aibă mandat din partea asociației respective pentru a reprezenta interesele acesteia.

 • Adunarea generală hotărăște cu privire la:
  1. etapele Calendarului competițional, pe baza propunerilor făcute de asociații; 
  2. numărul de etape care va fi luat în calcul la stabilirea clasamentului general. 
  3. înlocuirea organizatorului unei etape sau anularea acesteia, după aprobarea Calendarului competițional;
  4. sprijinirea organizatorului unei etape de către o altă asociație sau de către FRTS;
  5. retragerea dreptului de organizare a unei etape în cadrul Campionatului pentru anul/anii următor/următori și durata sancțiunii;
  6. modificarea Regulamentului de organizarea a Campionatului;
  7. desemnarea membrilor și supleanților Comisiei de Apel;
 • Adunarea generală ia hotărâri cu majoritate simplă (jumătate din numărul membrilor prezenți la adunare.

 

Art. 9 Juriul de concurs

 • Juriul de concurs este format, pentru fiecare etapă de Campionat, din 3 membri, astfel: un membru din cadrul asociației organizatoare și 2 membri din cadrul a 2 asociații cu personalitate juridică, care participă la etapa respectivă, toți recunoscuți ca membri cu experiență în activitatea competițională. Desemnarea celor 2 asociații care vor nominaliza persoanele care fac parte din juriul de concurs se face prin tragere la sorți, în cadrul ședinței tehnice a etapei respective.
 • Juriul este completat de 3 membri supleanți, din cadrul acelorași asociații. Aceștia au rolul de a înlocui membrii juriului care, din motive obiective, nu pot duce la bun sfârșit mandatul lor. Un membru al juriului de concurs este înlocuit cu un membru supleant din cadrul aceleiași asociații.
 • Componența Juriului (inclusiv membrii supleanți) este afișată de către organizatorul etapei la avizierul taberei.
 • Juriul de concurs are rolul de a rezolva, în primă instanță, contestațiile depuse în scris de către echipele participante la o etapă de Campionat cu privire la aspectele competiționale, organizatorice sau disciplinare, precum și neregulile sesizate pe timpul desfășurării etapei respective.
 • Deciziile juriului de concurs pot fi contestate la Comisia de Apel, în termenul prevăzut de art. 30.

 

Art. 10 Comisia de Apel

 • Comisia de Apel are rolul de a rezolva, în ultimă instanță, apelul la deciziile Juriului de concurs, precum și celelalte litigii referitoare la organizarea și desfășurarea Campionatului.
 • Comisia este formată din 3 persoane: unul din partea Federației și 2 membri din rândul asociațiilor cu personalitate juridică partenere. Pentru situațiile în care, din motive obiective, unul dintre membrii nu pot rezolva un litigiu, acesta este înlocuit de unul dintre supleanți. În acest sens, odată cu desemnarea membrilor vor fi desemnați și 2 supleanți. Mandatul membrilor și supleanților este de 3 ani. Ei sunt desemnați prin votul Adunării Generale. Cel puțin unul dintre membri comisiei trebuie să fie absolvent de studii superioare juridice.
 • Comisia ia decizii ținând cont de prevederile prezentului Regulament, principiile de drept și echitate. Deciziile sale sunt definitive și irevocabile.

 

Art. 11 Luarea deciziilor

 • Comisia de apel și juriul de concurs iau decizii cu majoritate simplă. În cazul în care din motive obiective, un membru nu poate duce la bun sfârșit mandatul său, acesta va fi înlocuit de un supleant, cu respectarea precizării făcute la art. 9 alin. 2.
 • Ședințele Adunării Generale și ale comisiei de apel se pot desfășura și prin mijloace electronice, votul putându-se transmite prin corespondență, în termenul stabilit în cadrul ședinței, dovada acestuia fiind atașată procesului-verbal al ședinței. Acolo unde aceștia participă, ședințele sunt prezidate de Președintele sau un alt reprezentant al Federației. În celelalte cazuri, ședințele sunt prezidate de decanul de vârstă al acestora.
 • Procesele-verbale ale Adunării Generale și comisiilor vor fi transmise, în copie, secretarului Federației.

 

 

CAPITOLUL AL IV-LEA DESFĂȘURAREA ETAPELOR DE CAMPIONAT

 

Art. 12. Locul desfășurării etapelor

Etapele Campionatului Național de Turism Sportiv se desfășoară în zone de interes turistic, preferabil montane, din România.

Art. 13. Invitația de concurs  (buletinul informativ)

 • Invitația de concurs are rolul de a informa participanții cu privire la principalele aspecte legate de desfășurarea etapei de campionat; ea poate fi lansată în spațiul public integral sau în etape. Indiferent de forma aleasă, invitația de concurs trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele:
  1. data și locul desfășurării competiției, cu indicarea detaliată a modului de ajungere în tabără (descriere/schiță etc.);
  2. programul competiției;
  3. prezentarea succintă a probelor de concurs, cu trimitere la Regulamentul FRTS; 
  4. taxe de participare; costuri pentru cazare/campare; alte taxe (închiriere dispozitive, intrare în parcul național etc);
  5. bibliografia de concurs, cu trimitere la setul de întrebări grilă din care sunt selectate întrebările pentru proba de teste teoretice;
  6. date tehnice privind probele (durată/lungime/grad de dificultate  etc)
  7. alte detalii cu privire la desfășurarea probelor de concurs;
  8. persoane de contact 
 • Invitația va purta însemnele organizatorului și emblema Federației, precum și atenționarea că participarea fiecărui concurent se face pe propria răspundere. 
 • Invitația se redactează în limba română.
 • Organizatorul unei etape are obligația de a lansa buletinul informativ care să cuprindă datele tehnice privind probele cel mai târziu cu 30 de zile înainte de datei competiției. Invitația se publică și pe site-ul/ paginile/platformele Federației. 
 • Un exemplar al invitației de concurs se afișează la avizierul locului de desfășurare a competiției.

 

Art. 14 Categorii de participanți AVUTE ÎN VEDERE ÎN CLASAMENTUL GENERAL AL CAMPIONATULUI

 • O asociație poate înscrie în competiție oricâte echipe dorește. Organizatorii vor lua măsuri pentru realizarea ordinii de start a probelor de teren astfel încât, între echipele aceleiași asociații, să fie intercalate alte echipe sau să existe un interval de timp suficient pentru a nu se ajuta între ele.
 • Concursurile de turism sportiv se pot desfășura pe una sau mai multe categorii, însă în clasamentul general al CNTS punctează doar categoria OPEN.
 • Participarea tuturor concurenților la competițiile organizate sub emblema Federației se face pe proprie răspundere
 • În situația în care în cadrul unei echipe participă și minori, aceștia vor intra în aceeași echipă cu unul dintre părinți sau participă doar cu acordul părinților sau a ocrotitorului legal, materializat sub forma unui înscris, care va transmis organizatorului înainte de începerea probei la care minorul participă.

 

CAPITOLUL AL V-LEA: PROBE DE CONCURS:

 

Art. 15. Probele de concurs

 • Probele de concurs cuantificate în cadrul Campionatului sunt:
  1. Traseu montan (raid);
  2. Noțiuni teoretice specifice
  3. Alpinism
  4. Orientare
  5. Cultural
  6. Alergare
 • Asociațiile organizatoare pot stabili și alte probe pentru trofeul propriu. Acestea pot fi premiate separat sau pot fi integrate în clasamentul trofeului, dar nu vor puncta în clasamentul general al Campionatului.

 

Art. 16 Proba de traseu montan (raid) 

 • Proba de traseu montan constă în parcurgerea unei distanțe stabilite și marcate de organizatori pe hartă, într-un timp dat (recomandabil maximum 8 ore/zi), pe poteci turistice și/sau pe poteci nemarcate, fără a utiliza mijloace artificiale de deplasare. Proba se poate desfășura pe durata unei sau mai multor zile (cu schimbare de bivuac).
 • Organizatorii stabilesc punctele obligatorii din traseu (posturi cu arbitrii – PA sau posturi fără arbitrii-PFA), precum și timpul alocat sau timpul recomandat, după caz, fiecărei secțiuni, echipele urmând a parcurge traseul în sensul indicat.
 • Posturile cu arbitrii vor fi indicate pe hartă cu indicativul PA, organizatorii stabilind timpul alocat pentru atingerea acestora, timp calculat din PA anterior. Ele vor fi amplasate în traseul de concurs, în punctele cheie ale acestuia. În aceste posturi sunt permise pauze având durate prestabilite de organizatori. PA-urile pot funcționa și fără prezență umană, dacă sunt dotate cu lampion, precum și cu un sistem electronic sau cod QR care să facă dovada trecerii echipajului prin acel loc.
 • Posturile fără arbitrii vor fi indicate pe hartă cu indicativul PFA. Ele nu sunt amplasate în traseu, ci în proximitatea acestuia. PFA-urile vor avea o scurtă descriere și indicații necesare descoperirii loc (ex. intersecție de poteci; copac izolat, izvor etc. la 10 m în dreapta față de …), precum și timpul recomandat din ultimul PA sau PFA. Ele trebuie amplasate astfel încât să fie vizibile din direcția de deplasare de la aproximativ 3 m. PFA-urile vor fi dotate cu lampion, precum și cu un sistem electronic, cod QR sau alt sistem care să facă dovada trecerii echipajului prin acel loc (compostor, ștampilă etc.).
 • Abandonul unuia dintre membri echipei atrage descalificarea echipei (pierderea întregului punctaj alocat probei).
 • Recomandăm stabilirea orei de plecare în traseu astfel încât celelalte probe să se desfășoare integral în intervalul orar în care există lumină naturală.
 • Organizatorul are obligația de a organiza traseul astfel încât să poată oferi concurenților o pauză de 20-30 de minute, într-unul din posturile cu arbitri.
 • Excepțional, în situațiile în care zona de desfășurare a competiției nu permite organizarea probei de traseu montan în condițiile arătate mai sus, ea poate fi înlocuită cu o altă probă cu caracter preponderent sportiv, cu condiția ca organizatorul să asigure sau faciliteze logistica necesară desfășurării probei, iar regulamentul de desfășurare al acesteia să fie aprobat de adunarea generală a CNTS cu cel puțin 30 zile anterior desfășurării competiției.

 

Art. 17 Punctarea și penalizarea

 • Proba de traseu montan (regularitate/raid) se punctează cu 1200p (din care 200 p alocate atingerii unor posturi fără arbitrii-PFA).
 • Timpul alocat traseului montan este stabilit având în vedere lungimea și gradul de dificultate ale acestuia, precum și componența echipei.
 • Pentru situațiile în care echipele participante au în componență cel puțin un copil sau un veteran, timpul alocat va fi calculat după formula:

 

 Timp standard +20%Timp standard.

 

Prin copil înțelegând persoana cu vârsta de până la 14 ani inclusiv, iar prin veteran, persoana în vârstă de peste la 60  ani inclusiv (se are în vederea împlinirea vârstei respective în cursul anului competițional respectiv – 1 ianuarie -31 decembrie inclusiv).

 • Organizatorii pot stabili și clasamente diferite pentru trofeul propriu la categoriile family sau veterani, însă pentru realizarea CNTS se va avea în vedere timpul stabilit la art. 2.
 • Penalități: 
  1. Întârzierile față de timpul stabilit pentru atingerea unui PA sunt penalizate cu 5p/min.
  2. Neatingerea unui PFA conduce la pierderea punctajului alocat acestuia.
 • Organizatorii pot stabili un timp limită în care echipele trebuie să ajungă în posturile cu arbitrii din prima jumătate a traseului. Acesta nu poate fi mai mic de 60 de minute plus timpul stabilit pentru atingerea primului PA, respectiv 90 de minute plus timpul stabilit pentru atingerea celorlalte PA. Neîncadrarea în acest timp limită atrage descalificarea echipei respective din concurs și imposibilitatea de a mai continua traseul, situație în care arbitrii din postul respectiv au obligația de a atenționa echipa respectivă că trebuie să se întoarcă în tabără pe cel mai scurt traseu.
 • După expirarea timpului limită acordat ultimului echipaj plecat din tabără sau după trecerea tuturor echipelor prin postul respectiv, după caz,  postul cu arbitrii se va declara ÎNCHIS.

 

Art. 18 Echipament obligatoriu

 • Echipele participante la concursul de turism sportiv sau membri acestora, după caz, vor deține asupra lor, pe toată durata traseului montan, următoarele piese de echipament:
 • Individual: lanternă, pelerină de ploaie (geacă impermeabilă), bocanci sau ghete cu talpă aderentă/ încălțăminte de trail montan, bidon cu apă;
 • Colectiv (pe echipă) : busolă, fluier, sursă de foc, folie de supraviețuire, trusă de prim ajutor, telefon.
 • Înaintea startului în traseul montan, organizatorii au obligația de a controla echipamentul obligatoriu și de a refuza intrarea în concurs sau penaliza echipa în cauză, astfel:
  1. Se interzice parcurgerea traseului montan fără următoarele elemente de echipament: telefon, bocanci sau ghete cu talpă aderentă/ încălțăminte de trail montan
  2. Se penalizează cu 20p/piesă, lipsa oricăreia dintre celelalte piese de echipament.
 • Trusa de prim ajutor se va compune din acele dispozitive și medicamente de care componenții echipei au nevoie pentru durata traseului, având în vedere afecțiunile de care aceștia știu că suferă. Totuși recomandăm prezența cel puțin a : plasturilor, fașei elastice, pansament steril, leucoplast, apă oxigenată.

Art. 19 Noțiuni teoretice specifice

 • Proba de noțiuni teoretice specifice (teste teoretice) se punctează cu – 400p. Testul cuprinde un număr de 20 de întrebări grilă, cu trei variante de răspuns, dintre care unul singur corect, formulate din bibliografia indicată pe următoarele domenii: cunoștințe despre zona de concurs, acordarea primului ajutor în caz de accidente, alpinism, meteorologie și flora/fauna din România. Testele au rol de a evalua sau îmbogăți cunoștințele concurenților legate de practicarea turismului sportiv. 
 • Întrebările vor fi selectate dintr-un set de minimum 40 de întrebări, fără a fi indicate și răspunsurile corecte, pe care organizatorul le va afișa pe site-ul propriu (și vor fi expediate și FRTS în vederea publicării pe site-ul www.turismsportiv.ro cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data competiției. Selectarea întrebărilor se poate face de către organizator sau se poate opta și pentru derularea probei prin intermediul unui soft care să-i permită extragerea aleatorie a celor 20 de întrebări din totalul întrebărilor publicate (situație în care echipajele concurente vor fi testate la întrebări diferite, în funcție de extragerea aleatorie făcută de respectivul soft).
 • Este recomandat ca susținerea probei să aibă loc cu cât mai multe echipaje concomitent. De asemenea este recomandat ca susținerea probei să aibă loc prin accesarea unei platforme electronice.
 • Toate echipele unei asociații vor intra concomitent în această probă, organizatorii asigurând soluții pentru a preîntâmpina transmiterea răspunsurilor de la un echipaj la altul.
 • Fie în variantă electronică, fie în variantă scrisă atât întrebările, cât și variantele de răspuns vor fi amestecate astfel încât să se preîntâmpine transmiterea răspunsurilor de la un echipaj la altul.

 

Art. 20 Punctarea și penalizarea

 • Fiecare întrebare este punctată cu 20 p.
 • Bifarea unui răspuns greșit, pe lângă cel corect conduce la pierderea punctelor aferente întrebării respective.

 

Art. 21 Bibliografia

Bibliografia se stabilește în Adunarea Generală pentru anul competițional respectiv. Ea va fi anunțată obligatoriu în invitația de concurs.

 

Art. 22. Proba de alpinism

 • Proba presupune parcurgerea unui traseu pe stâncă, mediu ca dificultate, asigurat, în sistem manșă, utilizând doar prizele naturale. Excepțional, acolo unde terenul nu permite desfășurarea probei într-una din variantele prezentate, se poate utiliza un panou artificial, clădire etc., care permite cățărarea pe verticală sau traversarea unui pasaj dificil, concurentul fiind asigurat astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale
 • În funcție de specificul probei și al competiției, organizatorul poate stabili ca la această probă să participe unul sau 2 (M/F) membri ai echipei de traseu montan.
 • În situația în care din echipă fac parte și copii (în sensul art. 17 din Regulament), ei pot intra în proba de alpinism pe traseul de Feminin.
 • Organizatorii pot stabili și premia separat probe pentru categoriile veterani și family/copii.
 • Lungimea maximă a traseului este 20 m. Timp maxim de parcurgere a traseului – 5

 

Art. 23 Punctarea și penalizarea

 • Proba de alpinism se punctează cu 600 p. În situația în care proba se desfășoară pe categorii ( M /F), punctajul este de 300p/categorie. Din punctajul alocat probei, 100 p se acordă pentru atingerea topului.
 • Concurenții sunt departajați în funcție de înălțimea (lungimea) parcursă (primul criteriu) și timpul realizat (al doilea criteriu). 
 • Stabilirea punctajului se realizează astfel:
  1. Concurentul care este clasat pe primul loc primește 500p, respectiv 200p;
  2. Pentru următorii concurenți punctajul se stabilește, astfel: 

Situația I: Dacă doi sau mai mulți concurenți parcurg aceeași înălțimea (lungimea): pentru departajare se aplică criteriul timpului realizat, depunctarea fiind de 15p/minut (1p la 4 sec). Exemplu: dacă C1 a parcurs 7 m în 150 secunde și a obținut 200p, iar C2 a parcurs aceeași distanță în 310 secunde, punctajul obținut de C2 este 200 – [(310-150)/4] =160 p).

Situația II: Dacă un concurent a parcurs o înălțime (lungime) de traseu mai mică:

 1. se iau ca repere punctajul obținut de concurentul imediat plasat mai bine (fără a se lua în calcul bonusul pentru top) și înălțimea (lungimea) parcursă de acesta;
 2. se stabilește punctajul aferent pentru înălțimea (lungimea) parcursă de concurentul în cauză (pentru care se calculează) aplicând regula de 3 simplă (ținând cont de înălțimea (lungimea) parcursă de concurentul în cauză; Exemplu: dacă C3 a parcurs 7m și a obținut 140p, iar C4 a parcurs 6 m, punctajul obținut de C3 este 6×140/7=120 p)
 3. La punctajul obținut se adaugă un bonus de 100 p tuturor concurenților care au parcurs întregul traseu în timpul limită stabilit de organizatori.

 

Art. 24 Proba de orientare

 • Proba de orientare presupune parcurgerea unui itinerariu indicat pe harta de orientare, prevăzut cu posturi de control. Excepțional, proba se poate desfășura pe viză (azimut)
 • În funcție de specificul probei și al competiției, organizatorul poate stabili ca la această probă să participe unul sau 2 (M/F) membri ai echipei de traseu montan.
 • În situația în care din echipă fac parte și copii (în sensul art. 17 din Regulament), ei pot intra în proba de orientare pe traseul de Feminin.
 • Organizatorii pot stabili și premia separat probe pentru categoriile veterani și family/copii.
 • Proba de orientare se poate desfășura în una din variantele: 
  1. Individual (open)
  2. Individual (M și F)
  3. Ștafetă (M+F)
 • Organizatorul poate opta pentru parcurgerea traseului de orientare într-o anumită ordine stabilită de organizatori sau pentru parcurgerea acestuia în ordinea stabilită de concurent (tip SCORE), situația în care va stabili punctajul alocat fiecărui post de control astfel încât însumate acestea să atingă punctajul total alocat probei, așa cum vom vederea în articolul următor.
 • Lungimea traseului unei secțiuni, măsurat în linie aeriană, va fi între 2 și 5 Km (individual) și 5-8 km (ștafetă).

 

Art. 25 Aspecte tehnice

 • Posturile de control vor fi prevăzute cu lampion, precum și cu un sistem care să facă dovada trecerii echipajului prin acel loc (Sport Ident, alt sistem electronic, cod QR, perforator etc.).
 • Lampioanele (prismă triunghiulară bicoloră alb-roșu, confecționată din pânză, pe schelet metalic) vor fi fixate pe tije din metal sau lemn de lungime corespunzătoare, astfel încât acesta să fie amplasat la înălțimea de  50 – 100 cm față de sol cu lampionul perfect întins
 • Posturile de control pot fi suplimentar marcate prin presărarea de confeti sau fâșii de hârtie colorată la baza lampionului.

 

Art. 26. Punctarea și penalizarea 

 • Proba de orientare se punctează cu În situația în care proba se desfășoară pe două categorii (M/F), punctajul este de 500p/categorie.
 • Departajarea concurenților. Pentru sistemul de traseu parcurs în ordinea indicată de organizatori, punctarea se face în funcție de timpul realizat, sub condiția atingerii tuturor posturilor de control. Concurentul cu cel mai bun timp obține punctajul maxim. Pentru ceilalți concurenți, punctajul se stabilește având ca reper timpul câștigător obținut de primul concurent. Depunctarea față de acest timp este de 12p/minut (1p la 5 sec). Exemplu: C1 a obținut 30 min, iar C2 a obținut 31 min și 20 sec. Punctajul lui C2 se calculează astfel: 500-(80/5)=484p.
 • Pentru încurajarea participării la această probă, se acordă un punctaj de 100p tuturor concurenților care au terminat traseul și au atins toate posturilor de control în ordinea indicată, chiar dacă potrivit calculului de la art. 2 nu ar fi putut obține 100p, cu condiția să nu fi depășit timpul limită stabilit de organizatori pentru acel traseu.
 • Pentru sistemul de traseu parcurs în ordinea aleasă de concurent (tip SCORE) punctarea se face prin însumarea punctelor aferente  posturilor de control atinse de concurent în timpul limită acordat. Dacă acest timp limită este depășit, depunctarea este de 12p/minut (1p la 5 sec). Exemplu: un concurent a adunat 350 p, dar a depășit timpul alocat cu 40 secunde. Punctajul obținut este 350-(40/5)=342p)
 • Punctajul echipei se obține din însumarea punctajelor obținute de cei doi concurenți. 
 • Ambii concurenți trebuie să facă parte din echipa de traseu montan.

 

Art. 27. Proba Culturală

 • Proba Culturală se desfășoară, de regulă, la lumina focului de tabără. Ea constă într-un program cultural-artistic cu tematică specifică turismului montan, care va cuprinde următoarele secțiuni: poezie, muzică, satiră și umor, imnul clubului, cursivitatea și legătura secvențelor, impresia generală.
 • Durata probei culturale va avea între 20- 30 min/asociație participantă, iar programul prezentat trebuie să se înscrie în tema specifică competiției, dacă, prin invitație, a fost stabilită o asemenea temă
 • În proba culturală pot intra minim 2 persoane din aceeași asociație.

Juriul, selectat din persoanele cu înclinații artistice, este format din 5 persoane din asociația organizatoare. Juriul va acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare secțiune. Nota finală a unei asociații participante se va stabili prin medie aritmetică a notelor primite pentru prestația membrilor săi.

 • Proba culturală se punctează cu 600 puncte. Punctajul obținut la această probă de către o asociație se stabilește aplicând formula de mai jos, în raport cu nota obținută conform alineatului precedent:  

Punctaj= nota obtinută/10 x 600.

 • Pentru realizarea clasamentului general al CNTR, acesta se va adăuga punctajului obținut de cel mai bine clasat echipaj al unei asociației respective în trofeul respectiv.

 

Art. 28 Proba de alergarE

 • Proba se desfășoară pe categoriile: masculin, feminin și copii și are ca lungime aproximativ 5, 3, respectiv 1 km. Traseul este marcat astfel încât itinerariul de deplasare să fie clar.
 • Punctajul alocat probei de alergare este de 200 puncte. Punctarea echipelor participante se face sub formă de bonus, prin terminarea probei de către cel puțin 2 membri ai echipei de traseu montan. Dacă la această probă participă sau este terminată de către un singur membru, atunci echipa în cauză primește numai jumătate din bonusul acordat (100p)

art. 29 Arbitrii

 • Arbitrii folosiți în posturile control, patrule ori cele de start/sosire, alpinism, orientare sau orice alte probe fac parte din categoria ”oficiali”, fiind investiți cu atribuții de punctare/depunctare ori descalificare. Totodată ei au rolul de a îndruma echipele sau de a le redirecționa pe un alt traseu în cazurile stabilite de organizatori sau situații în care sunt puse în pericol viața, sănătatea sau integritatea participanților.
 • Arbitrii au dreptul și obligația de a înscrie datele corespunzătoare în fișele de concurs. Echipele participante au obligația de a prezenta fișa de concurs la sosirea în posturi și de a sesiza neregulile observate.
 • Arbitrii pot proveni din rândul membrilor asociației organizatoare sau din rândul voluntarilor, fără a se face distincție între aceștia. Ei se subordonează asociației organizatoare, aceasta răspunzând pentru acțiunile, corectitudinea însemnărilor acestora, acuratețea organizatorică sau atitudinea acestora.

 

CAPITOLUL AL VI-LEA PRECIZĂRI ORGANIZATORICE GENERALE

 

Art. 30 Publicarea rezultatelor concursului și contestații

 

 • După terminarea fiecărei probe, organizatorul are obligația de a afișa, în maxim 90 minute, rezultate obținute de concurenți, prin afișarea la avizierul special amenajat în tabără, notând și ora afișării acestora. Clasamentul general se va afișa cu cel puțin 3 ore înainte de premiere.
 • Echipele care se consideră dezavantajate sau care descoperă anumite erori în organizarea probelor de concurs, pot depune, în scris, contestații la juriul de concurs:
  1. până la ora 20.00 a zilei propriu-zise de concurs, sub condiția de a fi avut la dispoziție cel puțin 3 ore de la afișarea rezultatelor;
  2. până la ora 10.00 a zilei în care are loc premierea, pentru proba culturală, sub condiția de a fi avut la dispoziție cel puțin 1,5 ore de la afișarea rezultatelor;
 • Contestația va cuprinde obligatoriu, sub sancțiunea respingerii acesteia:
  1. Numele și prenumele contestatarului și echipa pe care o reprezintă;
  2. Temeiul juridic în baza căruia depune contestația (cu indicarea articolului/articolelor din Regulament încălcate);
  3. Prezentarea situației de fapt;
  4. Soluția pe care o întrevăd.
  5. Emailul folosit pentru primirea deciziei.
  6. Semnătura contestatarului
 • Contestația poate fi înmânată oricărui membru al juriului de concurs. La primirea acesteia, membrul juriului va înscrie pe aceasta data și ora primirii contestației și vor semna atât contestatarul sau cel care înmânează contestația, cât și membrul juriului primitor.
 • Juriul de concurs are obligația de a analiza contestațiile depuse și, în funcție de complexitatea situației, o pot rezolva pe loc sau cel târziu cu o oră înainte de festivitatea de premiere, comunicând organizatorului și contestatarului rezumatul soluției date, în scris, urmând ca motivarea acesteia să fie transmisă asociației organizatoare, contestatarului și Federației, prin mijloace electronice, în termen de 48 de ore de la transmiterea rezumatul soluției date. 
 • La primirea acesteia persoanele în cauză vor transmite, tot prin mijloace electronice (emailul comunicat, un mesaj prin care vor confirma primirea deciziei.
 • La primirea rezumatului soluției date, organizatorul, contestatarul și cel puțin un membru al juriului vor consemna pe înscrisul, care cuprinde soluția pe scurt, data și ora comunicării acesteia și o vor semna. O copie a acesteia va fi transmisă, prin grija organizatorului, FRTS, prin mijloace electronice.
 • Soluția pronunțată de juriul de concurs poate fi contestată la Comisia de Apel, în termen de 48 de ore de la comunicare (se probează cu data și ora de primire a emailului de către destinatar – teoria informației) de către persoanele interesate.
 • Termenul de rezolvare a apelul este de 14 zile calendaristice de la sesizare. Soluția se comunică persoanelor interesate și Federației. În cazul în care Comisia nu poate administra suficiente probe deoarece acestea nu sunt comunicate de către persoanele implicate în termenele stabilite de Comisie, termenul se poate prelungi cu maximum 30 de zile.
 • Taxa de contestație este de 50 lei, fiind încasată de către asociația organizatoare, iar cea de apel de 100 lei, aceasta fiind încasată de Federație. Dovada achitării taxelor se face cu chitanța eliberată sau cu un document bancar. Din cuprinsul acestora trebui să rezulte și ora realizării tranzacției.
 • Taxa de contestație și taxa de apel se returnează contestatarului în situația în care contestația/apelul sa se dovedește întemeiată/întemeiat, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii.

 

 

 

 

CAPITOLUL AL VII-LEA Stabilirea clasamentului final al C.N.T.S.

 

Art. 31 Stabilirea punctajului asociației care organizează o etapă de campionat

 

 • Juriul de concurs evaluează modul de organizare a etapei de campionat în funcție de criteriile stabilite, la începutul Campionatului, de Adunarea generală. Evaluarea se face prin acordarea de note de la 10 la 1 pentru fiecare criteriu, nota fiecărui arbitru rezultând din media aritmetică a notelor acordate fiecărui criteriu. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor arbitrilor.
 • Punctajul clubului organizator se stabilește astfel:
 • Dacă nota finală obținută se încadrează în intervalul 8.00-10.00 – punctajul clubului organizator este punctajul maxim stabilit prin Regulament pentru fiecare probă
 • Dacă nota finală obținută se încadrează în intervalul 6.00-7.99 – punctajul clubului organizator este punctajul maxim stabilit prin Regulament pentru fiecare probă diminuat cu 10%
 • Dacă nota finală obținută este sub 5.99; – punctajul clubului organizator este punctajul maxim stabilit prin Regulament pentru fiecare probă diminuat cu 30%, pierzând totodată dreptul de a organiza etapă în cadrul FRTS în anul următor.

 

Art. 32 Stabilirea etapelor care punctează în Clasamentul final  al C.N.T.S.

 • Odată cu stabilirea Calendarului competițional, Adunarea Generală va stabili, în funcție de numărul etapelor acestuia, și numărul de etape care va fi luat în calcul la stabilirea clasamentului final al C.N.T.S..
 • În vederea stabilirii clasamentul final al C.N.T.S., pentru fiecare asociație sunt luate în calcul 5 competiții la care aceasta a participat în anul respectiv, având în vedere criteriul ”cel mai bun loc ocupat în clasamentul general al fiecărei competiții”.
 • În cazul în care o asociație a organizat în anul respectiv o competiție, aceasta poate fi luată în calcul la stabilirea clasamentului final.
 • Dacă o asociație a participat la mai mult de 5 etape, și locul ocupat în clasamentul general al fiecăreia dintre acestea este același (de ex a terminat 3 etape pe locul 4), ea poate desemna etapa/etapele alese.

 

Art. 33 TRANSFORMAREA PUNCTAJELOR OBȚINUTE LA COMPETIȚII ÎN SISTEMUL PRINCIPAL DE PUNCTARE ÎN VEDEREA STABILIRII CLASAMENTULUI FINAL

 • După stabilirea etapelor care punctează în clasamentul final al CNTS, se procedează la transformarea punctajului obținut la aceste etape în sistemul principal de punctare, astfel: Locul 1 – 500 puncte; Locul 2 – 480 puncte; Locul 3 – 470 puncte și așa mai departe, scăzându-se câte 10 puncte pentru fiecare loc.

 

Art. 34 Premierea  cnts

 • Festivitatea de premiere a Campionatului este organizată de Federație, de regulă la finalul anului competițional, aceasta asigurând și fondul de premiere.
 • Federația poate stabili și alte statistici pe care le poate premia, în funcție de buget.

 

Art. 35 Modificarea Regulamentului

 • Prezentul Regulament este obligatoriu. El se aplică pe întreaga durată a anului competițional, fără a fi modificat, cu excepția greșelilor materiale.
 • Adunarea generală poate modifica Regulamentul, înainte de începerea anului competițional, la propunerea motivată a asociaților partenere sau la inițiativa FRTS..

 

Art. 36 Răspundere

 • Federația recomandă asociațiilor care organizează etapele de campionat să aleagă trasee care nu pun în pericol viața sau integritatea fizică a participanților. Acolo unde se impune, se recomandă montarea de balustrade sau alte mijloace artificiale care să preîntâmpine eventuale accidente.
 • Participarea tuturor persoanelor la competițiile organizate sub emblema Federației se face pe proprie răspundere. Participarea minorilor se face numai cu acordul părinților.